closeTerug naar inventaris

Transcriptie

overwonnen, ende tot slaven vercoght zijn,

waer van men Somwijlen de beste diensten

niet entrekt, als te hard hooffdigh en te weer

barstigh, om welke opgemelte redenen ende

motwven goed gevonden en verstaen is, het

kopen van meergemelte slaven affteslaen,

ende respective Perkeniers door den Boode

advertentie te doen, vande aenkomste der

'tkopen van gemelte slaven

gemelte lijffeijgenen, off eijmand genegen werdt affgeslagen./

ware eenige derselve tekopen,

SEldus gedaan en Bestoten ten Castele nassauw

datum ut ant, was geteijkent Willem

Van Zijll, Albert van Breugel, Joh=s de

Hertogh, Adriaan van Roijen, Cornelis

Stull, en Pieter Kraan

Dingsdagh den 2=en februarij

A„o 1683:

s in Rade gelesen de Missive neffens eenige

de missive door den coopm:

bijlagen door den E: H=r Commissaris Roberki„

de Hartogh van Amboina

aengebragt, gelesen

Padt Brugge, en Raad in Amboina de

dato 29=en Ianuarij jongstleden aen dese

Regeringe gesz:, en opgisteren door den

DE