closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Item een nader Eerbodt

te doen./

regeringe van d’ E: H=r Gouverneur Willem

Maalzuijker zal:r, op t voors: subject gemancten

niet diende wederom te laten renoveren, en den

ijgelijk de nova nader te belasten, datze hunne

vaartuijgen voornamentlijk die op 't hooge

en achter land woonen, wel vast sluijten, en

zodanigh zullen hebben te versekeren dat de

slaven alle de gelegentheden van ’t vluchten

benomen magh werden, gelijk ook die van

Neira, zonder eenigh tegenspreken hare

vaertuijgen wel gesloten onder da wagten sullen

moeten laten leggen, en daer telkens als die

gebruijkt hebben, weder brengen, om beter

bewaert te zijn, op pane dat alle vaertuijgen

die gesloten, ofte ongesloten en niet genoeghsaem

verzekert, aller wegen te na aenstrandt

bevonden werden, niet alleen ontstucken gekapt

zullen werden, maer oock alle de overtreders

ingevalle met hunne vaartuijgen eenige

slaven komen wegh telopen, gehouden zullen

blijven deselve prompt te vergoeden en betalen/.

Mitsgaders om het vluchten der slaven soo veel

doenlijk zij, te verhinderen, zal een ijder derschent

des avonts na de klock negen uijren niet moen

langhs S' Heeren Straten gaen dan met een

Lootjen, welke tot dien eijnde zullen werden

uit gegeven

M