closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

den E capit=n heijselbergh in

Capt=n Paulus andriesz: Visser Zos=r

roede geintrodireert

in dit Casteel te militeren, Soo is den„

selven tot een lit vandese vergaderinge

geintroduceert, hebbende daer op den eedt

aff gelegt, en doen sit plaets genomen,

versaeck van kapper Thomnshe,

Wijders Treed binnen den Burger luij„

om sijn sago aen d’e comp: tE

mogen leveren.

tenant, en weesmeester deser steede S=r

Casper Thomasz: Carper, versoeckende

zijn aengebragte zagou van Ceram, aen

d’ E comp=e tegens vijff schellingen het

duijsent te mogen leveren, twelck toege„ dat toe gestaen is

staen is,

versoeck van. huijs vrouw van

Jnsgelijcx versoght de huijsvrouw van:

Jacob dias, om eenigh gelt van

d, weeskamer te mogen lichten,

Inlants burger Jacob Dias, vermits

haer dochter eerstdaeghs staet te Trouwen,

om van haer capitael hier ter weeskamer

staende een somme van 80: rx:e te mogen

ligten, waer op verstaen is, de suppl=te

haer versoeck in suspens tehouden / tot de

naeste Sessie, wanneer in middels den

tselve wort in suspers

secretaris vande weeskamer sal aff

gehouden om reden,

gevraegt werden, off gemelte haer dochter

voor haer zelfs eenigh gelt ter weeskanier

heeft staende/ mitsgaders off haer suppl=ts

Cap=l en brieven off contant bestaekt,

00