closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waer op gedelitereert wesende is goed gevonden

antwoat daerop,

gemelte Patti, in antwoort te dienen, dat

zij hare klagten aende regeringe in

aboira zullen dienen bekent te maken,

alsoo killemoerij, onder die provintie recor„

teert, en dien volgende alhier daer op met

kan werden gedisponneert,

1 .

mels caes exhibeert Toker

Wijders Exhibeerde den Burger wees„

procuratie van eene pieter

oornslissen /.

meester S=r mels Caas, een procuratie

van eenen Pieter Cornelissen, Borger

woonachtigh binnen de parochie van

Bissegen in vlaerderen, zijnde volgens

b'eedigde attestatie gedaen, voor scheepeni

deser Stede van Cortrijck, d: broeder en

eenigh Erffgenaem van sekeren Jan

Cornelisz: die over eenige Iaren hier in

Banda is overleden, welckers naer

gelaten middeltjes ter weeskamer zijn

gestelt, om dat 'er geen Erffgenamen te

desselfs versoek,

voorschijn quamen, weshalven versoght

bij suppl=t in qualite voorsz: dat E:

weesm=rn mogten werden geinjungeert,

voorsz penninge uijtte keeren, om aenden

wettigen Erffgenamen over geremitteert

te werden, welck versoeck als billick 'twelck toe gestaen is,

zijnde, toegestaen is,

Eijndelijck

53