closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek van huijs vrouw van

geditineerden perck besitter

Jsaack Jacobse/

antwoort daer op

instanti van cooman

mons=t de hantogh.

tgeen toe gestaen is,

Dengsdag den 22=en Junij A=o 1603

E in vergaderinge verscheenen de huijs„

vrouw vanden gedetineerden Perckbesitter

Isaack Jacobsz:, versoeckende overmits als

noch in zijn zaetk niet wert gedaen, en soo

langen tijt in een vande Choorens op Belgica

in detentie heeft geseten, om daer uijt ontslagen,

en in sijn huijs alhier op neira bewaert te

mogen werden waer op den suppl=te ten antwoort

is gedient, dat de sake van haer man, den

eersten reghtdagh sal aengevangen, en bijder

hant genomen werden/.

Jnsgelijckx versoght den coopm: en opperhooft

tot lonthoir mons=r Johannes de Hartogh,

over mits haer Ed=le sijn versoeck om met sijn

familie na Bat=a op te mogen komen, soo

gunstelyck hebben believen toe te staen, dogh

niet eerder dan met het laetste schip, dat

sijn huijsvrouw voor uijt met ’t eerste schip

derwaerts mogte vertrecken, 'twelck toegestaen

is,

De wijle met het overlijden vanden manhaften

Capt=n paulus anderiesen Visser, het ampt

van praeses der commiss=n over huijwelijckx

saken is comen te vaceren, en oversulcx

die plaets met een ander bequaem persoon

weder