closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65.

de wijle den debiteur onmachtigh is,

te betalen, ’t welck toegestaen werd tselve geaccordeert,

Aldus gedaen en vast gestelt

Banda: Nassauw, datum utsupra

was geteijkent Willem van Zijll,

albert van Brengel, Jan Heij„

selbergh, Johannes de Hartogr,

adraen van Rooijen, en Corn=s stull,

Maerdagh den 19=en Julij 1683

Extrordinaire vergaderinge

demissive geschreeven door

d’ opperhoofden van onse uijt

gesette krijsmaght na

E door d E heer gouvern=r gelesen de

domme gelesen,

missive ges door de opperhoofden van onse

uijt gesette krijgsmacht na damme geda„

teert 13=en deser, en op 16=en daer aenvolgende

p=r d: chialoep van burger Jacob van cordan

alhier aengebragt, waer bij haer E=s onder

waer bij versoek doen om

anderen versochten, met victualie, kalck

met victullie et=a versien

et=a tot het voltooijen der onderhantse redout te mogen werden,

aldaer, versien te mogen werden, vermits

daer van bij na ten eijnde gekomen waren,

weshalven geeft d: E H=r gouvern=r den considerati diervoegen,

raad in dencken off men soo dra doenlijck

tgachtje