closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

.

ee met den anderen te consueeren, n dat haer E„s ooks

verscheijde reijsen op ’t versoeke vanden gewesen ouden coninke

selffs in persoon bij hem naer pertiassa sijn opgegaen,

Omme met hem ouden coninke selffs van mont tot mont

te spreeken, ende te beraetslagen, die dan ooke telkens (soo hij

attekant eenige Engelse, als anderen selffs heeft hooren

seggen) niet alleen den geweesen ouden coninke gesprooken,

en niet raet, ede daat geadsisteert, maer ook hem moet,

en couragie hadden ingesprooken, van dat hij den regeerenden

vors in sijn caceel haert over meerkeren conde,

om dat den gantschen macht vande nederlandse comp:s

aldaer voor bantam maer alleen in acht hondert coppen

bertond, die oversulcx niet veel souden konnen ver„

richten, ende dat de schricke alleen ontstont inde veel„

heijt der scheepen die aenland niet en konden krijden

ene oversulcx niet te achten waren, dat men echter

inder haest moeste maecken het casteel van sijn

soon den regeerenden Coninke te overwinnen heer dat

de nederlanders kaecker recreuten, en meerdere macht

aldaer bequaemen, om de stad en 't casteel van bandam

te ontsetten, als wanneer het selve swaerlijk omdoen soude

wesen, Item dat hij gewesene ouden coninke om dat

voorengemelte engelsen de partije reets met het

hem gekooren en aengenomen, mitsgaders hem met ammo„

iisie van oorloghe geadsisteert hadden, in recompense

vandien aen haer E„s wederom hadde laten volgen

derselver resoure geprocedeert van haere Carguasoen

met sijn gewesen onden coninke schip jongt uijt de

manithas daer aengebracht, mitsgaders de contan„

ten die hij ouden Coninke van haer E„s onder sigh

hadde, mitsgaders daerenboven nogh belooft bij een goet

succxs aen sijn zijde haer E„s te vergunnen

vond.

pt

e

te