closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rheede voor bantam laghe: hurinss: heepje den Egel

aende wal op het drooge aende gront geset hebben

als mede dat hij door verscheijde rapporten verslaen heeft

dat daer uijt bij nacht sien â twaelff stucken canon

aenland gebracht, ende nevens eenige volckeren den

geweesenen ouden coninke tot desselffs dienst en gebruijk

op sijn wercken en vastigheden toegevoeght sijn

geworden, item heeft hij acterlant ooke gesien dat tolkens

soo wanneer door d’ onse aldaer ter reede op de scheepen

Eenige beweginge van de landen, als anders geschiede„

de gemelte engelsen alsdan aenstonts den vijant sulcx

met schieten, en cijnen waerschoude

Ten sesden dat aldaer ter rheede voor bantam aen het

boort van het schip Europa (sijnde den vlaghvoerder

ende waer op hij atterlant doen was) naer eenige dagen

leggens sijn verscheenen eenige gecommitteerde pasoo„

nen soo vande Francen Engelsen, als het deense opperhooft,

namentlijk m„t swittinghe wegens d’engelse comp=s

m=r Combale vande france ende Cambert vande

deense comp=e, voorgevende affgesonden te sijn uijt

den naeme, en van wegen den ouden gewesenen connke,

om te vernemen (gelijk hij attelant haer ooke affvroeghe)

wat de reden van hare compste met soo veel militaire

macht aldaer ter rheede van bantan waren. en se

beduijden hadde, daer haer tot antwoort op gedient

wierde datse een brieff vanden Ed=len heer gouverneur

generael, ende d’E: Heeren raden van jndia aenden gewesen

souden coninke voornoemt te bestellen hadd; gelijk voor

geen op haer eerste verschijninge aldaer aende javaense

hooffden op de boom door den brieff bekent gemaekt was,

pragende ondertusschen sije:n int particuler ooke aen

dele.