closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 1729.

Iavas oostcustsegen Bantam S:o

onvangen

Den 2:' maij p:l den chinees

45.

Register der papieren

ontjonko.

missive van den gesagh: Iohan Sautijn nevens den raad

op Bantam aan haar Ed:s den gouverneur gener„

en de raaden van India tot Batavia gedateert

ult:o april 1729.

„.

47.

in een ander pacquet

aparte missive van bovengen: gesaghebber Sautijn aan

52.

en van dato als voren

57

„.

Den 13:e maij per het schip

Register der papieren.

'T vaderland getrouw

missivo van den gesagh: Iohan Sautijn en raad tot

Bantam aan haar hoog Ed:s de dato 8:e maij 1729.

60.

Brievje van en aen als even de dato 13.e maij 1729

Den 18.en maij p:r den cainees

1.

66.

ontjonko

Brievje van en aan als voren gedagtekent 16.' maij 1729„

68.

ten selven dage p=r den moor

na Bantam

mochamet nina

Brievje van ruwb: va Cheribon, de dato 9:e maij voorm:t

70

Register der papieren

71

den 30. maij p:r de boot de boode

„.

missive van veelgen: gesaghebber Sautijn en den Ban

„tamsen raad aan haar hoog Ed:s tot Batavia

de dato 26.' maij 1729.

73.

„.

Extract resolutie genomen in raade tot Bantam op den

12. maij desselven Iaars.

78.

„„

vaan den gezagvoerder op ’t galjoot de Boode in

lastbrie

„handigt ter oversoeking van seker inlands vaartuijg

waar op den gelagvoerder van ’t galjoot de snip is ver„

„moord geworden bij of omtrent het soo genaamds

80.

Noten dopje in sundas engte, gedateert den 13. maijs

rapport van denselven wegens sijn wedervaren in die

expeditie gedaan aan den gesaghebb: sautijn

82.

op den 20.e maij voorm:t

den 6:e Iunij perden inlander missive van den gesaghebber Tautijn en raad tot

amad.

Bantam aan haar hoog Ed=s tot Batavia

de dato 1.' Iunij 1729

„.

84

den 95 Iunij p=r den chinees

Brievje van en aen als boven gedateert 5:' Iunij 1729/.

89

koseensko

den 12. d:o p=r den chinees

Register der papieren

91.

Nitjinko.

missive van en aan uts: van dagtekening 10. Iunij voorm:/

92.

Twee relaben door kimaas amad en karia uira fautika

c: L: aangaande eenige maleijdse rovers in de straat

Tunda op den 9.e Iunij voorm: tot Bantam gedaen /.

98

den 17:' Junij p:r het schip

Register der papieren

103.

4.

de stad Leijden.

missive van den voorm: gesaghebber Sautijn benev=s

den raad tot Bantam aan haar Ed=s tot Boata„

„via de dato 14.e Iunij 1729.

104