closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 1729

P: danram.

fo

ontvangen.

184

Register der papieren

den 4.' 7ber: p:r ’t galjoot de sinx

missive van den oppercoopman en gesaghebber Iohan Sautijn

nevens den raad tot Bantam aan haar Ed=s den gouvern=r

187.

generaal en raaden van India tot Batavia de dato 31:e aug=s 1729/.

aantekening van de gehoude conferentien tusschen den voormelte

„.

206.

gesaghebber en den vorst

en relaas van den chinees Tanjaueko wegens het ongelijk,

request

denselven door eene der hooffdera van de duijsent eijlanden aan„

„gedaan, annex de resolutie daar over in Bantamsen raads

213.

genomen op den 6: maij en 23:' aug=o deses Iaars

Twee examinatien van soo veel slaven, contineerende hoedanig dselve

sijn aangesogt geworden tot het aufugeeren van kunnen

llijffheer, door den pangerang Bantam, een van 's sulthans

222

eefte zoonen.

„.

gedaan

Extract Bantamse resolutien nopens het versoek aan den

rijxbestierder ter overlevering van den maleijer schidjang,

die seker soldaat doodelijk had gequetst; item om ds

230.

restitutie van voorm: verlokt slaven

nadere reecq. tusschen den koning van Bantam en d’ E: comp:

232.

gesloten onder dato 22:' aug- 1729.

duplicaat brievje van dikgen: gesaghebber sautijn en raad

den 9. 7ber: p:r den moor abduls

cadir

234.

aan haar hoog Ed:s gedateerd 6:' September 1729.

237.

register der papieren

„:

missive van den veelgen: Tautijn en den raad tot Bantam

ten dage als voren in een ander

pacquet.

238.

W:

aan als boven gedagtekent 7. septemb: voormelt

241.

den 7.' october p:r Appaoemar Brievje van en als boven de dato 6.' october 1729.

„.

242.

den 25:' d.o p:r den chinees Register van papieren

missive van den oppercoopman en gesaghebber Iohan sautijn

Poeatsijdewankoe

en den raad tot Bantam aan haar hoog Ed:s tot

243.

Batavia gedateert 22.' october 1729

den 26. d.o p:r den canees

247.

brievje van en aen utantea sub dato 23:e october voorm„

kokietko.

248.

p:r den Zergeant Tanhuijse

its Register der papieren

4.

en vier soldaten

missive van den geciteerden gesaghebber Sautijn nevens

den raad op Bantam de aan de hooge Indiase regeering

tot Batavia de dato 21.e november 1729

251.

4.

Twee gewisselde brieven tusschen Cheribon en Bantan

267

de datis 26:' october en 10.e 9ber: voormelt

declaratie en attestestatie van den soldaat Jan

helbius c: s: spreekende van sekere ongehoorde ont„

„moetinge ten huijse van den pangerang Radja ningratj. 270.