closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register der Papieren

gaande althans van hier na

Batavia P:r den corporaal

Iohannes Loens en vier

schildergasten, geconsigneert

aan sijn Edelheijt, den hoog

Edelen gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en

d’ Edele heeren Raaden van

Nederlands India, Na„

„mentlijk.

N:o 1. origineele missive aan wel gem: haar hoog Edelens

van den gesaghebber Iohan

Sautijn, en raad alhier de

dato deses.—

„. 2. Naamrolle van negen stux Inlandse gevangens

die thans overgaan, als een vrije

bouginees, en agt stux so vervoer„

de, als ontvlugte slaven

„. 3. Negen p=s harer gerecolleerde copia confessien.

„. 4. affsonderlijken briev van den gem: gesaghebber

aan ged:te haar hoog Edelhedens, de

dato heden met de conferentie

tot.

folio 1.—