closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam, Den 25:e Maart 1729.

Den 13.' deser niet: dubiteerende, versoeken eerbiedig

de spoedige te rugkomst van gemelte Europeesche

manschap, nevens den zergeant Ian huijbertsz:

en de twee schildergasten, die men van hier met

onse eerbiedige aan uw Edele groot agtb: van

den 7:e xber: Jongstleden na Batavia schikten.

wijders verselt nog desen een oncostreecq: der voorsz:

vlugtelingen ten bedrage van ƒ354:—:—: waar

van de affschrijving bij de Bantamse handel

boekjes verboeken.

En desen hier mede besluijtende verblijven met.

schuldige agting /:onderstond:/ hoog Edele, gestrenge

wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens

onderdanige en trouwschuldige dienaren /:getekent:/

Joh: Sautijn, H:s De Graaff, J:n Steenwijk,

Simon Groenevelt /:in margine:/ Bantam

den 25.e maart 1729.—

apart:

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Matcheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog.