closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:' Maart 1729.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den cornoraal

agtbare, Erntfeste, man

Ian Loens en

vier schiedergasten

„haffte wel wijse, voorsieni„

ontvangen den 27.e

maart 1729

„ge, wijd gebiedende heeren.

De hoop, waar mede ik mij en uijt dien hooffde

uw Edele groot agtbare gevleijd heb, bij brieve van

den 21.e feb=rij Jongst-leeden, te krijgen, een ge„

wenschten uijtslag voor het intrest van de comp:

is oorspronkelijk, dat onaengesien den vorst tot

uw Edele groot agtbare affgesonden hadde, expresse

gezanten omme te confereeren over den

peper, en dies behandeling, dewelke ’t sedert eenigen

tijd, niet na uw Edele groot agtb: genoegen

schijnt aangebragt. mitsgaders door den vorst

ook aangemerkte werdende het lang agterblijven

„van een schip tot den afhaal

„van den peper uijtgestelt blijfft, ter sake veele

sijner wispelturigheeden en gansch onhebbelijke

conduites, selfs tot groot disrespect van uw

Edele groot agtb: bij mijn apart schrijvens van

den 7:e xber: Jongstleden te vinden, voor welkers

regtmatig ongenoegen door den tijd dan weder

beangst geworden, en zijne onophoudelijke

Caprisen Iuijst niet met eenen opgevolgt

siende.

5.