closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:' Maart 1729.

Diradja gerigt, mij den 22:' tegens den avond, verselt

zijnde van radeen Soura wrdjaja en eenige peper

schrijvers, item Iavaanse vrouwen binnen ge„

bragt, en voorgeleesen zijnde, versogt Copia;

Dog dien agterdogtigen gesant liet alvorens

ten dien eijnde permissie versoeken ten koove

na welkers bekome couces en het overhan

„digen van Copia, vraagden aan desen gevolmag„

„tigden, in welker voegen hij de saken gaerne

rigtig gemaakt zag.s en hoe voor altijd de be„

handeling van den peper 't sedert den aanbreng

alhier tot dat deselve aan de Comp: zuijver

geleverd werd behoorde te geschieden tot meeste

voordeel van den Coning en de compagnie.

mitsgaders tot zijn E: eijgen reputatie, als

tot gemak der Lampongse aanbrengers, die door

billicke behandeling voor al diende te werden

aangemoedigt. waar op desselvs versoek bestaen

heeft in de geannexeerde articulen, bij de nevens„

„gaande tconferentie geinsereert, die ik uijt

hooffde van ’s conings last-schrift op approba„

tie van uw Edele groot agtb: soude hebben ge„

accepteerd en geaccordeert; Dog het poinct

wanneer den peper binnen Speelwijk soude

moeten.