closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25' Maart 1729.

moeten ontvangen werden, den korl aldaar ook

inte weegen tegens het oud gebruijk zijnde, durve

’t selve op sig niet neemen te accordeeren, alvorens

daar over den zultkan gesproken, en desselfs

conces mede gebragt te hebben, waar mede

dese conferentie een eijnde genomen heeft, onder

belofte nogtans de gemelte poincten inde Ia„

„vaanse taal opgesteld, soo dra doendelijk binnen

Speelwijk te brengen, ten eijnde denselven inhoud

in het nederduijts daar nevens gevoegd zijnde

dat papier met behoorlijke handtekening, en

zeegul als een vast rigtsnoer voor den aan

staande te bekragtigen: Dog in plaatse van

sijn proncesse gestand te doen, is denselven twee

dagen daar na, off den 23.' deser, wel binnen

gekomen, dog geassisteerd met den rijxbestierder

pangerang Pourba Nagara: welkent wegen

mijne genoegen na ontvangst van des. sulthans

groete, en mondelinge last, betuijgd te hebben

is in plaatse, dat de versogte en belooffde articulen

hier voor aangehaald door Coessoema diradja

geproduceert als een expres gemagtigde het

woord gedaan wierd, door den rijxbestierder

voorgegeven van geen andere geschriften kennis

te