closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:e Maart 1729.

te hebben, dan het contract, en uijt dien hooffde

versogt na het oude gebruijk den peper te harpen,

en dat het nu bij de /m: was, dat het schip ver„

trokken, en ook een geruijmen tijd dat den peper

niet betaalt is, vermits 's Conings geld gebrek.

waar op aan de voorsz: rijxbestierder beleeffdelijk

de affspraak met Coessoema diradja andermael

te kennen gegeven, soo mede de contracten wet„

„tig geagt, en gemelte Coessoema ’t selve als schaem„

teloos aangehoord hebbende, dese bijeenkomst weder

vrugteloos gescheijden is; welkentwegen nog

eerbiedig noteeren moet, dat dese, mishandeling

resulteerd, na het mij toeschijnd, eerstelijk

om dat 'er gerugt is, het schip dese weeck

perzeijlen soude van Batavia; en ten anderen

uijt opgevatte Ialousie van Pourba nagara

tegens coessoema diradja, die dom genoeg is,

niet te kunnen begrijpen den zulthan door

het voorleesen van meerm: lastbriev met

uijtsluijting van den rijxbestierder te grooter

eer aangedaan te weesen. off nu Pourba

Nagara met dit pluijmtje van accomode

ment wilt strijken gaan, sal men gemac„

kelijk kunnen ervaren, wanneer het uw'

Edele.

8