closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:' Maart 1729.—

Edele groot agtbare behaagd dese wispeltuirige

door het nog aanhouden van het na herwaarts

geprojecteerde schip te laten blijven in verle„

„gentheijt: om buijten dewelke te geraken onge„

„twijffelt volgen sal als ulken reputatieusen

zuijveren peper behandeling, als uw Edele

groot agtb: nuttig zullen gelieven te oordee„

len, en mij tot dies erlanging te gelasten,

zullende dies uijtvoering mij meerder eer

dan des vorsten opgevat misnoegen ter kerten

gaan. hoewel desselvs quaadheijt tegens mij

egter al getempert schijnd, door ’t geluk, dat

zijn majesteijt mij heeft gelieven aan te

doen in’t laten toekomen van Coessoema

Diradja eer en lastbrieff, ’t gunt de vrijheijt

neeme, als daar door eenigsints vergenoegd

zijnde, te noteeren tot speculatie van

uw Edele groot agtb:, van wiens prudenter

oordeel met veel submissie verneemen

sal off het tot voorkoming van sluijkerijen

met den peper in dese Bantamse groote

verlegentheijd, niet nodig soude weesen, een

â. twee ligte kruijs vaartuijgen alhier te

honden in het vaarwater, door welkers ontsag

het.