closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11.

Van Bantam Den 25e Maart 1729.—

het selve met eenen van Zeerovers soude

kunnen blijven bevrijd.

5. konings oudste broeder den pangerang Cassa„

„trian, is mij berigt dat voor eenige dagen

aan zijn majesteijt versogt zouds hebben

om ter beedevaart eens een reijsje na

Mecca te doen, ’t welk den vorst in dese

conjuncture van tijden wat wonderlijk

zoude zijn voorgekomen, en’t zelve

daarom straffelijk affgeslagen hebben.

In hoope dat dese uw Edele groot agtbare

geen ongenoegen sal toebrengen besluijte

blijvende met de uijtterste eerbiedigheijt /:onder„

stond:/ hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens onderdanigsten

dienaar /:getekent:/ Ioh:n Sautijn /:in

margine:/ Bantam den 25.'e Maart 1729.

Conferentie gehouden.

Tusschen den E: heer Iohan

Sautijn oppercoopman

en gesaghebber Te deser beset„

ting, in den Bantamse

oppersten peper financier

Pangerang