closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:' Maart 1729.

Pangerang Coessoema diradja

als naderhand met den rijxbe„

hierder Pangerang Pourba

Nagara, Namentlijk.

Den pangerang coessoema diradja, verselt van

den radeen Soura wrdjaja, en eenige van ’s conings

peperschrijvers, den 21.' deser, des nadenmiddags

bij den gesaghebber voormelt in Speelwijk geko„

„men zijnde, droegen zijn E: het volgende voor„

uijt naam, en onder genegen groete van den

zulthan haren heer en meester, te weeten.

Dat sij van wegen denselve gesonden

waren om over den peper met den ge„

„eijner

saghebber te spreeken, alschoon ten dien„

ook gerigt mogt hebben gesanten aen

haar Eedelhedens, de hooge Indiasche

regeeringe tot Batavia.

Ik heb /:antwoorde zijn E:/ daar

omtrent niet anders te pretendeeren

als dat deselve zuijver, rijp, en droog

voor reecq: van de Comp: geleverd en

ontvangen werd.

Dat is mijn meening ook vervolgde

Coessoema diradja.

wel.