closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:' Maart 1729.

en de Raaden van India.

Door den gesaghebber betuijgd zijnde, den

Inhoud hier van verstaan te hebben,

versogt Copia van ’t selve, ’t welk

Coessoema diradja den vorst liet

voorslaan, die het selve accordeerde,

waar na desen prins aannam

om al’t gunt, verder te deser materie

te versoeken had, van point tot

point in geschrifte op morgen te sullen

overgeeven: ’t welke bestaan soude

inde navolgende articulen.

Project behandeling over den peper.

Eerstelijk; Dat dien korl, wanneer van Lam„

N3. desen eersten voorslag

is niet gewraakt

om dat d’E: Comp:

„pong alhier was aangebragt, het de Ban

deselve onverschillig is.

„tammers soude toegelaten blijven, deselve

nog vuijl zijnde na de gebruijkelijkheijt van

de Lamponders te kopen bij de maat, tegens

3. stuijvers ider, waar van 'er 250. in een

bhaar gaan, wel te verstaan de slegste pe„

„per, die van Lampong Poutij en Toelang

Bauwang komt, maar die van Pacampong

Samangha, kalianda, Telloek, Pinnit, in

„bong, Logok, koemer Pagadoengan

Tilliboe