closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:' Maart 1729.—

goed dunken te committeeren, dewijl haar

tegenwoordigheijt ontsag baarde, en wegnam veele

geschillen, die somtijds soude konnen opkomen

tusschen de leveranciers en ’s konings factoors

over da„t den eene sijn peper eerder als den

ander aangenomen wierd &c=a.

Ten vierden, dat dees kore, dan dusdanig gezuijverd

zijnde na gebruijkelijkheijt met de daats door

's konings peper-weeger sal gewoogen, en voor

reecq: van zijn majesteijts in desselfs pak„

huijsen geborgen off opgeschuurd werden, en

blijven; tot 'er comp=s weegen om deselve

aff te halen een schip komt.

Ten vijffden; dat als dan dien peper andermaal

sal werden gevisiteerd ’t sij door de scheeps over„

heden, off die daar toe Compagnies wegen

gecommitteerd mogten werden.

En bij bevintenisse dien korl nog stoffig

was, sal deselve andermaal, off soo menig„

vuldig verharpt mogen werden tot deselve

zuijver weesen sal na luijd van het con„

„tract de anno 1686. om niet volkomen

genoegen der sodanige scheeps overheeden aan

haar voor reecq: van de Comp: indiervoegen

geleverd.