closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2„e april 1729

Met de komst alhier ter rheede van het schip 'T vader„

„land getrouw op den 29.' maart Jongstleden, heeft

men de eere gehad te ontvangen uw Edele groot

agtb: seer geagte missive, van den 25. dier selve

maand, op welke het antwoord p:r naasten sullende

volgen, wij desen voor aff dienen laten om uw

Edele groot agtb: soo spoedig als ’t ons mogelijk

is geweest, eerbiedig te bedeelen, hoe den bekenden

Ralijsen moordenaar Toentoen tier ordre des

konings gisteren namiddag dood in Speelwijk

is gesonden: zijnde op veele plaatsen conform

het annex berigt van den opperchirurgijn,

alexander van dam, deerlijk gewond, en de kop

van zijn romp gesneeden: ter sake sig dien

booswigt niet levendig had willen overgeven

aan eenige mede balijers, dewelke door pange„

„rang Radja Ningrat uijt gesonden waren

om hem te apprehendeeren, maar sig ten

uijttersten tegens haar verweerd, Item vier

van deselve swaarlijk gewond, waar onder eene

met name Dau, die hem den doodsteeck heeft

gegeven.

wij hebbenden zulthan voor de vlijt, die zijn

majesteijt daar omtrent heeft laten aenwenden

beleeffdelijk

23.