closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2:' April A:o 1729.

Beleiffdelijk doen bedanken; wanneer den vorst als

gemelt ons dat cadaver door den rijksbestierder

pangerang Pourba Nagara; en den peper sman

„cier pangerang Coessoema diradja, belieffde toe

te zenden, mitsgaders het selve op aanbiedinge

geaccepteert hebbende, is goed gevonden volgens

raadsbesluijt in copia hier nevens dien outhals

„den romp, besijden en in’t gesigt van Speelwijk

aan de rivierkant ten proije der vogelen aan een

paal met hegte en sterke keetens te laten vast

maken, en zijn kop op een ijseren pen daar boven

te stellen tot een exempel voor sijn schelmsen

aanhang, die men ook met alle dexteriteijt doet

naspeuren om ’t zij levendig off dood insgelijx

magtig te werden, waar toe onder verbetering

veel soude konnen contribueeren, ingevalle soo

niet geheel, ten minsten de helft der premie, die

op het vatten van Toentoen door uw Edele groot

agtbare is gesteld geweest, wierd affgegeven voor

pijn en smert aan de voorsz: vier gequetsten

ten minsten het soude haar off wel andere aan„

moedigen hun bij diergelijken gevallen meer in

den aanstaanden bereijdwillig te laten vinden,

desenthalven sullen wij affwagten het welbehage

van.