closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2.e april 1729.

van uw Edele groot agtbare, bij dewelke ook verhopen

dat een gunstige inschickinge sal erlangen voorsz:

onse verrigtinge.

middelerwijle aan de bestelling onser Iongst onder„

„danige van den 25.e deser niet dubiteerende, zullen

wij dese hier mede besluijten, en blijven met eerbied

/:onderstond:/ hoog Edele gestrenge, wijd gebiedende heeren

/:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige en trouwschul„

„dige dienaren /:was getekent:/ Ioh: Sautijn,

Hend:k Duurvelt, H:s de Graaff, I=n:

Steenwijk en Simon Groenevelt /: in

margine:/ Bantam Den 2:' april 1729.

Vrijdag Den eersten april 1729

vergadering van Politie

Present.

Den E: heer Johan Sautijn oppercoopman

en gesaghebber item pra„

„sident.

Den Luijtenant Hendrik Duurvelt.

Den administrateur Mauritius De Graaff.

Den fiscaal Jan Steenwijk. en

Den Luijtenant Simon Groenevelt.

Door den eerst ondergetekende aan desen raade ter

kennis.

25.