closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27.

Van Bantam onder dato 2:' april 1729.

hoog Edelens eensdeels dese Toentoen levendig in handen

van de Iustitie overgeleverd geenne gesien hadden, ten

eijnde zijn wanbedrijff voor het oog en affschrik van

andere quaadaardige ten exempel te doen straffen,

en ten anderen, dat ook niet eenen door desselvs appre„

„kensie soude kunnen ontdekt zijn geworden zijne

complicen, en door wien, buijten en behalven zijn

aangebooren ondeugd, soo stoutmoedig was gemaekt,

daar en tegen althans vermoord zijnde, hoog gem:t

haar Edelens begeerte ten meestendeele onvoldaan

gebleven zijnde, is geresolveerd en gearresteerd

Toentoens misgestalte in steede van anders na

Batavia te zenden, op morgen ten exempel

zijner complicen, die ongetwijffelt in meenigte

onder ’s konings gebied swerven, met sufficante

kettings aan een paal te laten vast maken, en

oprigten, aan de rivierkant in’t gesigt van speel„

„wijk, mitsgaders sijn bereijds affgekapte kop op

een ijseren pere gestoken, boven ’t gemelte Lighaam

wel te laten versekeren, in hoope en verwagting

onse verrigting sal erlangen een gunstige inschic„

kinge bij haar hoog Edelheedens, aan wien bij eerste

occasie van dit besluijt gegeven sal werden schuld„

„pligtige communicatie.

aldus.