closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 2:' april 1729.

aldus gearresteerd Tot Bantam dato voorsz:

was getekent, Joh:n Saurijn, Hend:k Duur

velt, H:s de Graaff, J:n Steenwijk, en Simon

Groenevelt /:onderstond:/ accordeert / arndreont

was getekent:/ H:s Wilshuijsen d: Clercq.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen groot agtb: heere

Mattheus De Haan.

Gouverneur Generaal, en de Edele heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, Ernt

P„r de Roor

De Boode.

„feste, groot agtbare, man

ontvangen den 8.

april 1729.

haffte, wel wijse, verre„

Tiende, en seer genereuse

heeren.

w' hebben de eer uw hoog Edelheedens in desen

te communiceeren, dat, na wij met desen

bodem op den 31:e gepasseerde maand van Bata„

vias buijten rheede sijn vertrokken, op den 2.' deser

alhier zijn gearriveert, en vervolgens op heden

vereert met den ontvangst van uw hoog Edelhedens

papieren