closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18:' april 1729.

Den hoog Edelen gestrengen heere

Matcheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele

heeren Raden van Nederlands

India, Namentlijk

N:o 1: origineele missive aan welgem:t haar hoogh

Edelens van den oppercoopman en

gesaghebber Iohan Sautijn

nevens den raad alhier de dato

heden.

van opgem: gesaghebber geschre„

„. 2. Copia missive

ven aan den Coopman en

resident Iohan Donker

van der hoff benevens den

raad tot Cheribon de dato 9.e

deser converneerends het

vertrek van ’'s konings die

naar Ingabeij Carrim

tot het bedelen van paarden

van paerden voor zijn mees

ter in geselschap van den

arabischen paap demar en

radeen ijaija Padana.

„. 3. origineel request van den bantamsen admi„

nistrateur