closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18:' april 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele heeren Raden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge groot

Ontvangen den 21.'

anril 1729. p:r den mard:r

agtbare, Erntfeste, manhaff„

Johannes warnar

te, wel wijse, voorsienige, seer

genereuse wijd gebiedende heeren.

In wat voegen den Balijsen moordenaar Toentoen

den moordenaar Toentoen

omgeraakt.

op den eersten van dese maand, bij te weerstellinge om„

geraakt, mitsgaders uijt ordre van den zultaan

aan ons overgegeven, en hoe daar mede verder ge„

„handelr geworden is, sulx heeft men de eere

wanneer sulx is bedeelt

geworden

gehad breedsprakelijk te bedeelen bij onsen Iongsten

root

aan uw Edele groot agtb: van den 2.e deser: waar bij

ook bekent gestelt zijnde den ontvangst van uw

Edele groot agtbare missive gedagtekent 25. maert

bevorens: Daar op kunnen voor als nog niet

rescriptie op haar hoog Edel:s anders in eerbied rescribeeren, dan dat behalven

arilv.

denselven briev, dies bijlagen, en eenige benodigtheeden

voor.