closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33.

Van Bantam Den 18:' april 1729.

voor dit comptooir p:r ’t schip 'T vaderland getrouw

alhier nog sijn overgebragt geworden 30000. mepicaen 30000. realen voor den koning

ontvangen

„se realen voor reecq: des konings, wiens rijxbestier„

„der pangerang Pourba Nagara deselve ontvan„ die affgeraald zijn door den

rijxbestierder

gen heeft op den 31.e maart Iongstleden, na dat wij

daags bevorens behoorlijk bestelt hadden uw Edele

bestelling van haar hoog

Ed:s brieff en geschenken

aan den zulthan

groot agtb: missive en geschenk goederen aen den

vorst, denwelke deselve met de gebruijkelijke statie

beneden de gewoont

ten hove wel heeft laten ophalen, maar eenelijk

met canonschooten

gesalueert.

met seven canonschooten doen salueeren, t welk,

als beneden de gewoonte zijnde, wij niet hebben

mogen nalaten bekent te maken aan uw Edele

dankbetuijging des kon:

voor dat prisent etca

groot agtb:, die sijn majesteijt voor de gedagte ge„

—:

„stchenken vrundelijk heeft laten bedanken

Item voor de gedane reparatie aan deffeles te

rug ontvangen caros, en dat den chinees

Swaliko tot mede Capitain over die natie al„

voorstelling van den chinues

„hier mogt voorgestelt werden; Invoegen van

swaliko tot capitain

op den 4.e deser na de gebruijkelijkheijt indiergelij„

ken opsigt volbragt is met toestemminge van

den vorst, aan wien ook is bekent gemaakt

wegens de riffpakken gen

geworden, dat de compagnie de custdeekens

rassen en kouratso kleeden

den sulthan het nodige

bedeeld

nog de 5. pakken gerrassen voor de aangebodene

prijs niet affstaande, en onvoorsien was van

de.