closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18.' april 1729.

De gerequireerde zouratse geschilderde kleeden:

waar op geantwoord hebbende dat het wel was,

bekentmaking van wat

is zijn majesteijt vervolgens te kennen ge„

kleeden de comp: tans

voorsien was.

„geven van wat soorten van geschilderde kedeaa

doeken de comp: tans was voorsien, item ver„

„toond geworden zijnde de ontvangen ses stux

tot monsters, met bekentmaking dat het pak

gobars mataram was aangerekent tegens

rd=s 1298. en de committers het pak tegens 200. rd=s

bod des konings voor het pakheeft zijn majesteijt voor de eerste zoort ge„

godars mattarane ten

committers.

„boden rd=s 1000., en voor de laatste 187.½. rd=s,

sulx 298. rd=s minder op ’t pak gobars mata„

ram en 12½. rd=s op de committers, welke

monsters thans weder te rug gaan in een

waarvan de monsters

rug gaan

apart pakje verzegeld, en gemerkt x: met.

voorkennisse van den zulthan, die op voorsz:

sijn majesteijt verwagt be„

„scheijd op sijn bod voor het

pak van die doeken

-

sijn gedane bod heeft bescheijd versogt, en

blijken laten zijn genoegen over het spoe„

„dig affdanken zijner sendelingen Ratoe

Baggoes Soeria dilaga, Radeen vrignia

Coessoema Nagara, Radeen djaija Sadana,

aria Soeradoeta, en Ranga mahos Patij

retur van deselvs sendeling

die ten dage voorsz: wanneer het vaderland ge„

„trouw te deser rheede arriveerde, alhier te rug

gekomen.