closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35.

Van Bantam Den 18:' april 1729.

gekomen, en ontvangen zijn, diverse actens

van bevordering voor verscheijde Comp:s diena„

„ren alhier, dewelke haar ter hand gestelt weesende dankberuijging van di„

quali

ver„

e in

hebbende sij daar voor betuijgt hunne verpligtinge

item van den gesaghebber

aan uw Edele groot agtb:, gelijk mede den gesag„

en administrateur

de graaff.

„hebber Sautijn en administrateur Mauritius

De Graaff voor de ontvange heusche vermanin:

„gen en ernstige recommandatien ten kunnen

narigt.

maar wat aanbelangt, dat den eerst genoemde verantwoording van den

gesaghebber tegens de

waarlose vertelling van

pangerang Coessoema

gestaakt soude hebben het inslaan van peper

diradja.

in de pakhuijsen binnen Speelwijk, is met re„

verentie een waarloose vertelling, voortgeko„

men van pangerang Coessoema diradja, den„

welke in tegendeel den autheur is dat dien

inslag geen voortgang genomen heeft, als

niet willende toestaan, den peper binnen Speel„

wijk, na de ordentelijkheijt gewogen wierd, be, als willende den peper

in ’s konings pakhuijsen

laten weegen

„geerende dat sulx uijt ’t gesigt van den gesag„

hebber in's konings pakhuijsen soude geschieden,

’t geen voor de comp: notoir schadelijk soude tot nadal van d' comp:

weesen door dien dees Corl na de gemelte wee„

„ging voor reecq: van deselve uijt 's konings

in ’s omp=s pakhuijsen sullende werden

gebragt.