closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41.

Van Bantam Den 18:' april 1729:

affgeleeffden eersten minister; welke bekent gemaakt

verdiering van het zeugloot

den rijktbestierder bekent

gemaakt.

is geworden, dat de Comp: van zeugloot thans on„

„voorsien, mitsgaders dat het selve in Nederland

merkelijk verdierd was, en daarom alhier ook

niet dan tot een veel hoger prijs soude konnen

affgestaan werden; het welke denselve voor com„

municatie aangenomen, en geen nader versoek

geen nater versoekom

't selve gedaan

om dat mineraal gedaan heeft, maar wel uijt

naam van den koning om sodanig platten vier

maarwelomplaten

rkont

staaff

ijser

kant staaffijser van elks 50. picols, als de nevens

gaande koutmodellen komen uijtte wijsen, en

gesegt waren, dat mede neemen soude 's konings

hoff dienaresse maij aria wangsa gattij, die het

ventiment van den sulthan daar omtrent bekent intiment des konings

daaromtrent bekent

aan ijaij ariawangsa

gattij.

dog buijten onse verwagting gisteren terwijl wij

ten hove waren, na Batavia vertrokken, mits„

„gaders na intentie van uw Edele groot agtbare die present op Batavia

gehandelt geworden is, met de ververssching, die p=r

met de ververssing na

de intentie van haar

hoog Edelens gehandelt.

de boot de Moesthuijn na het wapen van hoorn

hebben affgezonden, en inselver voegen bij andere

diergelijke occasie sal gehandelt werden.

verder is met het vaderland getrouw ook overge

overkomst van den luijten:t

hendrik duurvelt

komen den taalkundigen luijtenant Hendrik

Duurvelt, die in’t konings Casteel om aldaar

over.