closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18:' april 1729.

over ’s Comp=s militie het Commando te voe„

„ren sijn verblijff heeft genomen, na dat alvorens

den vorst voorgedragen en overhandigt was, 's

Comp:s effecten binnen dien casteele: waar in

met den vendrig hendrik

vander zande en 25.

schildergasten

ook geplaatst geworden is den vaandrig ken„

„drik van der zande van amsterdam, den„

welke met 25. schildergasten insgelijx alhier.

aangekomen, en geretourneert zijn den zer„

rant

tnvanen tegenen

geant Ian huijbertsz: en corporaal Ian

Loens, benevens de met hun affgesonden ge„

weest zijnde ses gemeene, voor welke goedheijt

wij nedrig dank betuijgen, en op den 2.' deser

de g'approbeerde sintentie

tegells den Iavaan abdul

cadir geexecuteerd

hebben doen executeeren de geapprobeerde

sintentie alhier in raade van Iustitie op

den 17.e Januarij Iongstleden geweld tegens

den Javaan abdul cadir, welk voorbeeld wij

verhopen tot affschrik van andere gedeijen, en

het requisit van uw van uEdele groot agtbare

omtrent den boedel van den Chinees capi„

onse hoope omtrent den boedee tain Twaorvako, tien goede uijtvallen sal,

van den capitain swaawakt

welken't wegen den vorste, ende den rijksbestierder

hun tot heden niet hebben g’expliceert, en

wij bij goede gelegentheijt nader zullen aan„

kloppen, mitsgaders de mooren Candja marikan

en