closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

43.

Van Bantam Den 18:' april 1729.

En abdul cadir niet haar ingewonnen off nog de mooren kandia mari„

kan en abdul kadir

staan te volgen

in te winnen zijnde stucken en wes meer na

costij zenden: terwijl desen nog versellen la„

ten Copia van een briev geschreven Comp=s copia brieff aan de cheri„

bond resident

weegen door den eerst ondergetekende aan den

Donker

Cheribons resident Ian van der Hoff, ten

geleijde van zijn majesteijts paarden picqueur ten geleijde van ’s konings

zendeling na derwaarts

op den 9.e deser

den Ingabeij Carrimi, die om dat beestiaal op

den 9.e deser ter Beedelvaard weder derwaarts ver„

„trokken is, in geselschap van den arabischen ompaarden te beedelen

paap Said oemar en den radeen Iaija Padana:

ook gaat hier besijden request van den administra

„requist van den admi„

„nistrateur de Graaff.

„teur Mauririus de Graaff gepresenteerd aan

uw: Edele groot agtbare, waar bij reverente„

„lijk insteerd om tot resident van Tagal gebene„

„siceerd, en den eerst ondergetekende om na het

versoek om tarwe

welbehagen van uw: Edele groot agtbare, ge„

„riest te werden met een halff off quart last

goede tarwe; alsoo den zultkan sonder con„

„sideratie, niet alleen zijn portie, maar sig,

door versoek ook van des gesaghebbers aandeel

in dat door uw Edele groot agtb: goedheijt her„

„waarts geschickte, en eijgen graan meester

tot geneff des sulthans

gemaakt heeft: latende om meerder in de

presente