closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18.' april 1729.

presente mahomethaanse vasten, dikwies insteeren,

om des avonds na de arabische trant kokerbels van

het zelve te maken en sulx sijne priesters als

delicatessen voor te disschen ter eeren van het

aanstaande mahomethaanse seeft van ramlan

aanstaande heeft van

Ramlan.

dat bij ’t sien der eerst komende nieuwe maane

verscheenen weesen, en middelerwijle door ons

met eerbied verwagt worden sal het goed„

dunken van uw Edele groot agtb: omtrent de

verwagting van haar

hoog Edelens goeddunken

sententie, die alhier in raade van Iustitie

op den eijsch van den fiscaal deser besetting

Ian Steenwijk den 11: deser is gevelt tegens

omtrent desentintie tegen den soldaat Ian Carel Kaksius van Buenen

den soldaat Ian carel

kaktius.

omdoor den scherpregter ter gewoone gerigtsplaets

alhier gegeezeld, en inde keten gekloucken te

werden, ten eijnde daar inne tot Batavia

sonder loon aan ’s Comp=s gemeene werken te

arbeijden geduurende den tijd van drie agter een

volgende Iaren etc=a. over dat sig denselve drie

over dat hagen en drie na

„ten sig van zijn beschict

post geabsenteerd heeft

Eeca.

dagen en drie nagten van zijn bescheijden post.

geabsenteerd, en volgens eijgen bekenteisse schul„

„dig gemaakt heeft aan diversche siete stucken

niet goederen tegaan halen op de naam van

andere &c=a, zoo als dat bij nevensgaande

dachmenten