closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45.

Van Bantam Den 18:' april 1729.

documenten ten sijnen lasten volgens apart register stukken volgens registee

ten sijnen laste hier

nevens.

gemerkt, —. kan blijken, en hier nog bij geno

„teerd werden hoe men het vaartuijg de Snip

vertrek van de Trin uijt

de Bantamse baaij.

tot voortbetting van zijn kruijstogt uijt de

Bantamse baaij dees daage heeft laten vertrec„

ken, mitsgaders dien selven indogt sien passeeren het passeeren van scheepen

drie scheepen, als een op den 13., een op den 15:e en een

op den 16.' deser uijt den weste na den oosten:

ook steevende op den 13. gemeld een schip na het

Noorden komende uijt de oost, ’t gunt men pre„

sumeerd geweest te sijn een Engelsman: en 5 lot

hier mede besluijtende verblijven met eerbied

/:onderstond:/ hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende heeren

/:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige dienaren

/:was getekent:/ Joh:n Sautim, Hend:k Duur„

„velt, M:s de Graaff, J„n Steenwijk, en Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam den 19:' april 1729.

Register der Papieren

gaande opheden P:r Inlandsch

vaartuijg in handen van den

chinees ontjongko van hier

na Batavia geconsigneert

ao

aan zijn Edelheijt, den hoog Ed:n Gestr:

hiere.