closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den Laatsten april 1729.

heere Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal ende Edele

heeren Raden van Nederlands

India, Namentlijk.

N:o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog Edelens

van den oppercoopmanen gesag„

hebber Iohan Sautijn, benevens

den raad alhier de dato heden.

„. 2. diverse documenten soo resolutien als andere

papieren volgens apart register

gemerkt: ƒ. betreffende de mooren

candja marckan en abdulcadir

alhier med malkandere in ge„

„schil zijnde overgeldzake.—

„. 3. onkostreecq: van’t bestelde drinkwater van hier

aan ’t schip Purmereust

„. 4. d:o d:o wegens ’t verstrekt kostgeld aan de scheepe„

„lingen op Noordwaddingsveen.

„. 5. generale opneem van sodanige comp:s effecten

als alhier in dato ult:o feb=rij Jongst„

„leden in weesen bevonden zijn

ged: haar hoog Ed:s van den gesaghebber

„. 6. aparte missive aan

gem: de dato heden gesloten en verzegelt

met ’s Comp:s zegel in rooden lacque gedrukt.

/:onderstond:/ Bantam den laatsten april 1729. /:getekent:/

M:s Wilshuijsen Eerste clercq

Battavia