closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47.

Van Bantam den Laatsten april 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal en d’ Edele heeren Raden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den chinees

ontjonko.

agtbare, Erntfeste, manhaffte,

ontvangen den 2.5

maij 11729.

welwijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse, wijd gebiedende heeren.

Na het affzenden onser Jongste van den 18:e deser

is het kloeke schip Leijden den 23:e daar aan der

rheede alhier gearriveert, waar mede de eere gehad

hebben te ontvangen uEdele groot agtb: missive

van den 15.e van dese maand, benevens sodanige

verdere benodigtheeden voor dit Comptoir, als na

luijd der factura in voldoeninge van onsen eijsch

zijn affgesonden met 50000. mepicaanse realen

voor reecq: van den koning, wiens rijxbestierder

pangerang Pouroa Nagara deselve ontvangen

en uijt name van zijn majesteijt geboden heeft

de helft der prijs, waar voor de versogte overgekomen

specerijen