closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den Laatsten april 1729.

specerijen voor den zulthan zijn aangeree„

kent geworden, sulx dat men deselve heeft aan

gehouden om daar op aff te wagten de g'eerde

dispositie van uEdele groot agtbare, uijt wiens

name zijn majesteijt ook bekent gemaakt is,

dat de omp: van cardamom onvoorsien

was, en daarom met de versogte 50. ponden

van deselve niet koude worden gerieft, waar

op heeft laten antwoorden dat ’t wel was.

maar over het aanbrengen vande gem: 50000:

spaance realen is zijn hoogheijt seer in sijn

schik geweest, alsoo die dre vorst in dese zijn

oncost: off vaste maand bijsonder te stade..

zijn gekomen.

voorts moeten wij ongeerne uEdele groot agt

„bare bedeelen hoe den zultkan in geschriffte

op den 20:' deser heeft laten versoeken, dat de

voorgevallene questie over geld zake tusschen

de mooren abdul cadir en candja marekan

/:die ontgijseld is:/ alhier door den gesaghebber

mogt affgedaan werden: wij hebben in rad

van politie den 27:e deser daarop goed gevonden

het selve geschrift: origineel aan uEdele groot

agtbare te rempgjeeren om met eerbied daerop

aff