closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam ulrimo april A:o 1729:

apart:

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere.

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele heeren Raden van

Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r denchiner

agtbare Erntfeste, manhaff„

ontjongko.

ontvangen den 25

„te, wel wijse, voorsienige,

maij 1729.

seer genereuse heeren.

het was den 25.' maart Iongstleden, dat niet.

veel submissie, de eer had tot uw Edele groot

agtbare aff te vaardigen mijne Iongste aparte

letteren, mitsgaders bij deselve in’t breede bekent

te stellen, in welker voegen de Bantamse

zaken gesteld, en bij mij, bij na gebragt waren,

navolgens de intentie van uw Edele groot

agtbare, dog door Pourba Nagara 'S konings

rijxbestierder door Ialousie, zijnde een algemee„

„ne Bantamse ziekte, tot spijt en kertelijk

leedweesen veridelt, egter niet sonder koop

om te eeniger bequame tijd door politie, en

minnelijkheijt