closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam ult:o april 1729.

minnelijkheijt voldaan te krijgen het billijke

requisit van uw Edele groot agtb:, te meer den

zultkan mijner bereeds ten goeden gimbueert scheen.

Tsedert, off den 29.' van bovengem: maand

Haart, hebbe het geluk gehad, p:r den scheepe 5

vaderland getrouw te ontvangen, uw Edele groot

agtbare veel gehonoreerde missive, insgelijx

den 25:' bevorens gedagtekent, en uijt deselve

niet leedweesen ontwaard uEdele groot agtbare

ongenoegen wegens 's vorsten ongedult en onse

iterative beweeging dientwegen. Desenthalven

versouke ootmoedigst excuus, en betuijge mijn

schuldpligtige dankbaarheijt, dat het uw Edele

groot agtb: behaagt heeft, de doleance van sijn

Bantamse majesteijt concerneerende mijn

prsoon en conduites in het bestier van ’s E:

Comp=s zaken, en belangens zan alhier tot

mijner defensie en verligting van die ma„

„jesteijt beijde aan hem gerigt geweest zijnde

brieff, favorabel te expliceeren. Ik neem de

vrijheijt dierhalven ook ware, en personeele

versekering te geeven aan uw Edele groot

agtbare, dat mij noit aangenamer zal

weesen dan aan derselver hoog g'eerd requisit

met.

53.