closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den Laatsten april 1729.

met veel submissie, en tot eijgen reputatie te

konnen voldoen, ten eijnde meermalen onver„

„dienst

„wagt in ’s comp=s„ te Iouisseeren van uw

Edele groot agtbare benevolentie; Door dewelke

geadmoneert en geordonneert zijnde, in wel„

„kervoege bij sterffal van den zultkan de

zaken zorgelijk en met vlijd te handhavenen,

zal ik sulx in allen gevallen na de wijse, en

loffelijke beveelen van uw Edele groot agtbare

promptelijk observeeren, en met minnelijkheijd

tragten te executeeren, gelijker wijs uw Edele

groot agtbare blijken kan bereijds geschied: te

zijnde na mijn koffgang, die vrindelijk was

den 17.' deser, waar op gevolgt is den vorsten

ernstig bevel, dat de peper, die Coessoema di„

„radja niet zuijver zijnde egter opgeschuurd

had, nogmaal te moeten verharpen laten

met verderen last, den peper present en voort„

aan te Zuijveren na de billijke begeerte van

de E: Comp:, waar mede in desen nu volbragt

zijnde de intentie, en het hoog g’estimeerde

bevel van uw Edele groot agtb:, verhoope dat

uw Edele groot agtb: mijne verrigting met

een gunstiger oog beschouwen, ende minste

ingressie