closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55.

Van Bantam Den Laasten april 1729.

Engressie vinden sal, der Bantammers frivole

ongefundeerde, en schaamteloose klagten, mits

„gaders ook gebleeken zijn den inborst van 's

Conings peper bedientens, die egter altans en

in vervolg van tijd wel sullen te houden wee„

sen binnen de palen van reedelijkheijt, wanneer

den koning persevereert gestand te doen zijn

bevel den peper betreffende: ’t welk uw Edele

groot agtbare voor aff bedeelt is bij hit gemeen

schrijven van hier den 18:e deser.

Na dat gepasseert zal weesen harri radja

off der Iavanen nieuwe Iaar, zal ook conform

het aangeschrevene door uw Edele groot agtbare

goede occasie capteeren, en den vorst tragten

inte boesemen, hoe noodsakelijk het soude weesen

te verkiesen eenen successeur, sal het rijk na

zijn verhuijsen uijt dese weereld blijven in een

gewenschte ruste, welkers duursaamheijt

het zijn majesteijt niet onbekent kan weesen

aan d’E: Comp: over aangenaam te zijn, en

te zullen blijven; om welke klemmende reede„

nen, confonnerende met uw Edele groot

agtb: beveelen geensints in der tijd gedoogt

sal werden, dat de Baliers off die van hun

aanhangen.