closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam ult:o april 1729:

aanhangen het Bantamse rijk usurpeeren

off in't minste den wettigen koning een vreedige

besitting zijnes rijk zullen disputeeren

en dat met sodanige voorsigtigheijt, en restric„

„tie nogtans, ’s Comp:s respect met gehasar„

„deert, maar derselver magt op sijn tijd ge„

„bruijkt, en verder gehandelt werden sal, over„

eenkomende met uw Edele groot agtb: Iong„

„ste, en vorige successive herwaarts geschikte

loffelijke beveelen.

Nopende de mooren Candja marekan en

abdul Cader gaan altans bij den gemeenen

brieff over, sodanige stucken, verscheijde reso„

„lutien alhier in raade genomen, konings

brieff, der querellanten requesten en wes meer:

waar door uw Edele groot agtb: na mijnen

kertelijken wensch zullen kunnen werden

overgebragt in een favorabelder sentiment

Ia in die verwagting, die het uw Edele groot

agtb: gunstig behaagt heeft in mijnen opsig te

te dragen, en bij voorsz: Jongst ontvange apar„

te missive van den 25.e maart te gewagen.

Dit, zijnde mijne ijverigste smeeke besluijt.

en onderschrijve eerbiedigst /onderstond:/

hoog