closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam ult:o april 1729

hoog Edele gestrenge, wijd gebiedende heeren /:lager:/

uw hoog Edelens ootmoedigen en gehoorsaemsten

dienaar /:was getekent:/ Ioh:n Sautijn.

/:in margine:/ Bantam ult:o april 1729

Register der Papieren

gaande op heeden van hier

na Batavia p:r het schip

'T Vaderland Getrouw

geconsigneert aan zijn Edel„

„heijt, den hoog Edele gestrengen

heere Matcheus De Haan

Gouverneur Generaal ende

Edele heeren Raaden van

Nederlands India, namentl:

N:o 1. origineele missive aan wel gemelte haar hoog

Edelens van den oppercoopman

Johan Sautijn gesaghebber

benevens den raad alhier de dato

heden.

„. 2. Factura van ’t gescheepte in het vaderland

getrouw.

„. 3. verklaring wegens de gesteldheijt van dies peper

lading.

N:o 4

5