closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8.e Maij 1729

Desselven Iaars uw Eedele groot agtbare van hier

is toegezonden geworden, betreffende diverse van

’'s konings kinderen, die toenmaals nieuwelings

getrouwd waren, en nog stonden te trouwen.

voorts heeft zijn majesteijt desen Iare, ofte in

de voorleden maand onder de zijne de volgende bevor„

„dering gedaan, als

Aria Tjaccra mandala tot radeen met deselve

naam van Tjaccra mandala.

Ingabeij Goedin en den peperweeger tommegom

Saripa beijde tot arias.

Item de ingabeijs Naja diprana, Rakja coessoe„

ma, soeta diraxa en kindor tot tommegoms.

Een oncost reecq: ten bedrage van ƒ13: 2:— wel„

„kers affschrijvinge ootmoedigst versoeken, wegens

reparatie alhier gedaan aan de boot van ’t schip

'5 vaderland getrouw laten wij met de verklaring

der timmerlieden van dien bodem, als die vande

wal, wegens de onvermijdelijke reparatie, die

aan ’s lands boot de Hoeschuijn is moeten

gedaan werden, soo mede aande waterschouw.

met ons besluijt diendwegen in raade alhier

genomen op den 6:' april Iongstleden desen ver„

„zellen en blijven nevens de versogt zijnde

nodige

65.