closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:e Maij 1729.

nodige schuijt, de door uw Edele groot agtbare goecheij

toegesegde waterschouw reverentelijk te gemoet

sien, terwijl ook de vrijheijt neemen onderdanig

te versoeken de voldoening van het nevens gaan„

„de eijschje van sodanige benodigtheden, als wij

op onse successive petitien te kort ontvan

„gen hebben.

Na dat desen dus verre gisteren in gereedheijt

gebragt was, arriveerde tenselven na de mid„

„dag alhier ter rheede het galjoot de snip met

berigt van dies quartiermeester Pieter

Hendriksz van Ter schelling, dat den gesagvoer„

„der van het selve Ian de vries, daags bevorens

met sijn schuijt en ses mattroosen uijt ge„

weest zijnde om een vaartuijg te visiteeren

door een van de daar op bescheijden inlanders was

dood gestoken.

wij hebben aanstonds dat lighaam, bereets alhier

aan land gebragt weesende, laten visiteeren,

en vervolgens ordentelijk doen ter aarde bestellen.

Item de voorsz: galjoots volkeren een duijdelijke

verklaring affgenomen, en des overledens goe„

deren laten verzegelen, navolgens ons besluijt

ten selven dage in raade alhier genomen

'T geen