closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:e Maij 1729

'E geen in affschrift desen is bijgevoegt, met de

voorsz: attestatie van gedagten quartierm=r C: S:,

en die van den opperchirurgijn voorm:, besijden

onse resolutie van huijdigen namiddag: in confor„

nits van welke het gedagte galjoot en manschap

na Batavia vertrekt onder opsigt der overheeden

van ’t schip 'T vaderland getrouw, benevens de voor

aangehaalde verzeegelde goederen van gemelten

gesagvoerder volgens bijleggende inventaris,

waar ook nevens gaat een schuldreecq: van

den mattroos Nicolaas Keem van hanouw,

denwelke van de scip vijffthien dagen alhier in’t kos„

pitaal bescheijden geweest zijnde, thans gesond, niet

dat kieltje weder te rugvaart.

ondertusschen is ons van ter zijden berigt, dat het

voorsz: vaartuijg, ’t geen die van de suip als voorm:t

hebben willen visiteeren, soude weesen een gear„

meerde Bantamse kruijspantchiallang gevoerd

bij den voor aengetogen radeen Tjaccra mandalas

zoon in name alim, die men segt dat door den

gesagvoerder de vries na algewond te weesen, met

een pistool is dood geschoten:

wij sullen de waarheijt van dien met vlijt tragten

te weeten te komen, en uw Edele groot agtbare als

dan.

65.