closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:' Marij 1729.

Dan de vereijschte communicatie daer van geven:

terwijl hier mede met schuldige eerbied blijven

/:onderstond:/ hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige

en gehoorsame dienaren /:was geteeckent:/

Joh:n Sautijn, Hend:k Duirvelt M:

De Graaff, J:n Steenwijk en Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam

Den 8.e maij 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

Matcheus De Haan

Gouverneur Generaal en d' Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P„r den chinees

agtbare, Erntfeste, manhafte

ontjonko

ontvangen den 18.e

maij 1729

welwijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse wijd gebiedende heeren.

op het eijnde onser Jongst nedrige advijsen aan

uw Edele groot agtbare van den 8.' deser met

eerbied bekend sijnde gesteld hoe ons berigt was,

dat.