closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 16:' Maij 1729

kloeke Engelsche bodems en zeijlden gisteren hier

voor bij de goude Buijs van Enkhuijsen en Duijnbeek

van Zeeland, ook is dees dage nog een ander schip

uijt den weste Bantam gepasseerd, mitsgaders

den 14:e deser alhier ontvangen geworden een brievje

komende van den resident en raad, tot Cheribon

aan den eerst ondergetekende, ten geleijde van 's

konings te rug gekeerde zendelingen: Invoegen

kan gesien werden bij de nevens leggende Copia

van ’t zelve, dat bijgevoegt is een request van

den fiscaal deser besetting Ian Steenwijk ge„

„presenteerd aan uEdele groot agtbare om door

derselver goedheijt gevordert te werden tot re„

sident van Tagal off Rembang, na dat uw

Edele groot agtbare sulx in sijn voordeel gun

stiglijk sullen agten te behooren. en desen

hier mede besluijtende verblijven met schuldige

agting /:onderstond:/ hoog Edele, gestrenge wijd

gebiedende heeren /:lager :/ uw hoog Edelens

onderdanige en trouwschuldige dienaren

/:was getekent:/ Ioh:n Sautijn,

H:s De Graaff, J:n Steenwijk

Simon Groenevelt /:in margine:/

Bantam Den 16:' Maij 1729.